Gümrük Terimleri Sözlüğü

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

FRANSIZCA

Aktarma beyanı Declaration for transhipment Déclaration pour transbordement
Aktarmak To tranship Transborder
Ambalaj listesi Packing list Liste d’emballage
Ambar Warehouse Magasin
Antrepo Bonded warehouse Entrepôt
Antrepo makbuzu Warehouse receipt Quittance d’entrepôt
Asıl manifesto Original ship’s commercial, original manifest Manifeste originale
ATA karnesi ATA carnet Carnet ATA
ATR dolaşım belgesi ATR movement certificate Certificat de circulation ATR
Avarya Average Avarie
Aynı eşya Identical goods Marchandise identique
Ayrıcalıklı tarife işlemleri Favourable tariff treatment Traitement tarifaire favorable
Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi Non-discriminatory customs tariff Tarif douanier non-discriminatoire
Bagajların kontrolü Inspection of luggage Contrôle des bagages
Bağlayıcı tarife bilgisi Binding tariff information Renseignement tarifare contraignant
Basitleştirilmiş beyan usulü Simplified procedure Procédure simplifiée
Başvuru sahibi Applicant Demandeur
Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanması Verifying the existence and authenticity of documents Contrôle de l’existance et de l’authenticité des documents
Beyan edilen kıymet Declared value Valeur déclarée
Beyan sahibi Declarant Déclarant
Bilgisayar sistemi Computer system Système informatique
Bilgisayarlı Gümrük etkinlikler (BİLGE) Computerized Customs Activities Activités douanières informatisées
Bitki sağlık sertifikası Phytosanitary certificate Certificat phytosanitaire
Boşaltma (tahliye) Unloading Déchargement
Boşaltma limanı Port of unloading Port de déchargement
Çeki listesi Packing list/certificate of weight Liste de colisage
Çıkış gümrüğü Exit customs Douane de sortie
Çok yanlı antlaşma, cok taraflı antlaşma Multilateral agreement Accord multilatéral
Dahilde işleme rejimi Inward processing Perfectionnement actif
Dahili taşıma şekli Mode of transport inland Mode de transport intérieur
Damga vergisi Stamp duty Droit de timbre
Değişim Exchange Échange
Değişmemiş eşya Goods in the unaltered state Marchandise en l’état
Deniz gümrük bölgesi Customs maritime zone Zone maritime douanière
Deniz taşıtların kontrolü Boarding and search of ships Contrôle à bord et visite des navires
Denizaşırı ülkeler Overseas countries Pays d’outre-mer
Detaylı beyan Detailed declaration Déclaration en détail
Devredilebilir akreditif Transferable letter of credit Crédit transférable
Dış ticaret politikası Foreign trade policy Politique du commerce extérieur
Doğrudan temsil Direct representation Représentation directe
Dökme mal (ambalajsız mal) Bulk cargo Cargaison en vrac
Dolaylı temsil Indirect representation Représentation indirecte
Dolaylı vergi Indirect tax Impôt indirect
Dolaysız vergi Direct tax Impôt direct
Döviz kuru oranı Exchange rate Taux de change
Dünya Gümrük Örgütü World Customs Organisation Organisation mondiale des douanes
Dünya Ticaret Örgütü World Trade Organisation Organisation mondiale du commerce
Ekli belge Accompanying document/attached document Document d’accompagnement
Ekonomik etkili gümrük rejimi Customs regime with economic impact Régime économique
Elektronik veri değişimi Electronic Data Interchange (EDI) Echange électronique de donnée
Elleçleme Handling Manipulation
Emre yazılı konşimento Order bill of lading Connaissement à ordre
En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi (en cok kayrılan ülke tarifesi) Most-favoured –nation –tariff Tarif de la nation la plus favorisée
Ertelenmiş kontrol Deferred control Contrôle différé
Eş etkili vergiler Charges having an effect equivalent to customs duties Taxes d’effet équivalent
Eşdeğer eşya Equivalent goods Marchandise équivalente
Eşya Goods Marchandise
Eşya tanımı Description of goods Désignation de la marchandise
Eşyanın gümrüğe sunulması Presentation of goods to customs Présentation en douane
Eşyanın gümrüğe terk edilmesi Abandonment of goods to customs Abandon de la marchandise au profit de la douane
Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması Placing of goods under a customs procedure Placement d’une marchandise sous un régime douanier
Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması Placing of goods under customs approved treatment or use Destination douanière d’une marchandise
Eşyanın ihracatı Exportation of goods Exportation de la marchandise
Eşyanın imhası Destruction of goods Destruction de la marchandise
Eşyanın ithalatı Importation of goods Importation de la marchandise
Eşyanın muayenesi Examination of goods Vérification des marchandises
Eşyanın teslimi Release of goods Mainlevée d’une marchandise
Eşyanın ticari tanımı Commercial description of goods Désignation commerciale de la marchandise
Eşyanın yeniden ihracı Re-exportation of goods Réexportation de la marchandise
EUR1 dolaşım belgesi EUR1 movement certificate Certificat de circulation EUR1
Fark giderici vergi Countervailing duty Taxe compensatoire
Fatura Invoice Facture
Fatura bedeli Invoice amount Montant de la facture
Fatura düzenlemek To draw up an invoice Établir une facture
Fatura fiyatı Invoice price Prix de facture
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması Protection of intellectual and industrial property rights Protection des droits de propriété intellectuelles et industrielles
Fiziki muayene Physical inspection Contrôle physique
Gayri kabili rücu akreditif Irrevocable letter of credit Lettre de crédit irrévocable
Geçici ihracat eşyası Temporary export goods Temporary export goods Marchandise d’exportation temporaire
Geçici ithalat rejimi Temporary admission Admission temporaire
Geçici muafiyet Temporary relief Exonération temporaire
Geleneksel ihracatçı (geleneksel satıcı ülke) Traditional supplier Fournisseur traditionnel
Genel antrepo General warehouse Entrepôt réel
Genel kota Global quota Contingent global
Genişletilmiş gümrük bölgesi Enlarged customs territory Territoire douanier élargi
Gerçek kişi Natural person Personne physique
Geri gelen eşya Returned goods Marchandise en retour
Geri ödeme sistemi Drawback system Système de rembours
Gideceği ilk sevk ülkesi Country of first destination Pays de première destination
Götürü usülle vergilendirme Flat-rate charges Imposition forfaitaire
Gümrük antrepo rejimi Customs warehousing Entrepôt douanire
Gümrük beyan formu Customs declaration form Formulaire de déclaration en douane
Gümrük beyanı Customs declaration Déclaration douanière
Gümrük beyanın kapatılması Discharging declaration Apurement de la déclaration
Gümrük denetimi Control by the customs authorities Contrôle des autorités douanières
Gümrük dış tarifesi External tariff Tarif douanier extérieur
Gümrük eşyası Customs goods Marchandise douanière
Gümrük Etik Günü Customs Ethics Day Journée de l’éthique en douane
Gümrük gözetimi Supervision by the customs authorities Surveillance des autorités douanières
Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP) Customs Modernization Project Projet de modernisation des administrations douanières
Gümrük idaresi Customs office Bureau de douane
Gümrük işlemleri Customs procedures/transactions Opération douanière
Gümrük kanunu Customs Code Code des douanes
Gümrük Kıymet Komitesi Customs Valuation Committee Comité de la valeur en douane
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi Processing under customs control Transformation sous douane
Gümrük memuru Customs official Agent de douane
Gümrük mevzuatı Customs rules/legislation Réglementation douanière
Gümrük müfettişi Customs investigator Inpecteur de douane
Gümrük muhafaza Customs enforcement Surveillance des douanes
Gümrük mührü altında taşıma Transportation under customs seal Transport sous scellement douanier
Gümrük müşaviri Customs brokers Commissionnaire en douane
Gümrük rejimi Customs procedure Régime douanier
Gümrük Sorunları Danışma Komitesi Advisory Committees on Customs Matters Comité consultatif en matière de douane
Gümrük statüsü Customs status Statut douanier
Gümrük vergileri – Customs debt – Dette douanière
Gümrük vergileri Customs duties Droits de douane
Gümrük vergileri cetveli Shedule of customs duties Tableau des droits
Gümrük vergilerin askıya alınması To suspend customs duties Suspendre la perception des droits de douane
Gümrük vergisinden muaf Exempted from customs duty Exemption des droits de douane
Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS) Customs Data Warehouse System Système d’information warehouse douanière
Gümrük yetkilisi Customs authorities Autorités douanières
Hariçte işleme rejimi Outward processing Perfectionnement passif
Hesap uzmanı Financial analyst Expert comptable
Iade nüshası Copy for return/ Exemplaire de renvoi
Iade nüshası Return copy Exemplaire de renvoi
Iç bölge Territorial enclave Enclave territoriale
İç sınır Internal frontier Frontière intérieure
İç sularda ulaşım Inland waterway transport Transport par navigation intérieur
İdari düzenleme Administrative arrangement Dispositif administratif
İdari soruşturmanın yapılması Carrying out official inquiries Exécution d’enquête administrative
İhraç eşyası Export goods Marchandise d exportation
İhracat beyanı Declaration of exportation Déclaration d exportation
İhracat iadesi Export refund Restitution à l exportation
İhracat izin belgesi Export certificate Certificat d exportation
İhracat rejimi Exportation Exportation
İhracat vergileri Export duties Droits à l exportation
İkame ürün Replacement product Produit de remplacement
Iki taraflı antlaşma Bilateral agreement Accord bilatéral
İmalat hatası Manufacturing defect Vice de fabrication
İmalatçının analiz belgesi Manufacturers analysis certifacate Certificat de contrôle du fabricant
İnceleme gezisi Study trip, study tour Visite pour étude
İndirimli ithalat vergisi Reduced rate of import duty Droit à limportation réduit
İrsaliye Delivery ship, letter of carriage Bon de livraison
İş yükü Workload Charge de travail, volume de travail
İşlem görmüş ürün Compensating product Produit fini ou produit compensateur
İşleme faaliyetleri Processing operations, processing activities Opérations de pecfectionnement, activité de transformation
İşlenmiş tarım ürünleri – Goods resulting from the processing of agricultural products – Marchandise résultant de la transformation de produits agricoles
İşlenmiş tarım ürünleri Processed agricultural products Produits agricoles tranformés
İthalat izin belgesi İmport certificate Certificat dimportation
İthalat miktar kısıtlamaları Quantitative import restrictions Restrictions quantitatives à limportation
İthalat vergileri Import duties Droits à limportation
İzin hak sahibi Holder of the authorization Titulaire de lautorisation
Kaçakçılık Smuggling Fraude
Kambiyo kontrol düzenlemeleri Exchange control regulations Réglementation des charges
Kanuni ikametgâhı Normally resident Résidence normale
Kapatılmış belge Discharged document Document apuré
Kasa senedi Cash voucher Bon de caisse
Kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü Inspecting goods carried by or on persons Contrôle des marchandises transportées par ou sur des personnes
Kıymet beyanı Declaration of value Déclaration de valeur
Kıymet esaslı tarife (ad valorem) Ad valorem tariff Tarifad valorem
Konşimento Bill of lading Connaissement
Konsinye satış Sale of consignment Vente en consignation
Koruyucu önlemler Protective measures Mesures de sauvegarde
Mahreç Country of origin Pays dorigine
Mal mukabili ödeme Cash against goods, Cash on delivery Paiement contre marchandises
Menşe kuralları Origin rules Régles dorigine
Menşe şahadetnamesi Certificate of origin Certificat dorigine
Menşe ülke Country of origin Pays dorigine
Mutat elleçleme Usual handling Manipulation usuelle
Nakil aracı Means of transport Moyen de transport
Nakil araçlarının kontrolü İnspecting means of transport Contrôle des moyens de transport
Nihai kullanım End-use Fin particulier
Normal usul Normal procedure Procédure normal
Ön izin belgesi Advance-fixing certificate Certificat de préfixation
Ortak tarım politikası Common agricultural policy Politique agricole commune
Özet beyan Summary declaration Déclaration sommaire
Posta işlemleri Postal customs formalities Formalités pour les envois par poste
Proforma fatura (ön fatura) Proforma invoice Facture proforma
Rejim hak sahibi Holder of the procedures Titulaire du régime
Rekabetin bozulması Distortion of competition Distorsion de concurrence
Rüşvet Bribery Corruption
Sağlık karnesi Health record Carnet de santé, certificat de santé
Şartlı muafiyet sistemi Suspension system Fr. Système de suspension
Satıcı Supplier Fournisseur
Satış bedeli yöntemi Transaction value method Méthode transactionnelle
Serbest antrepo Free warehouse Entrepôt franc
Serbest bölge Free zone Zone franche
Serbest dolaşıma giriş beyannamesi Declaration of release for free circulation Déclaration de mise en libre pratique
Serbest dolaşıma giriş rejimi Release for free circulation Mise en libre pratique
Serbest dolaşımda bulunan eşya Goods released for free circulation Marchandise mise en libre pratique
Serbest liman Free port Port franc
Serbest ticaret bölgesi Free trade area Zone de libre-échange
Sevkiyat Consignment Expédition
Sıfır oranlı ithalat vergisi Zero rate of import duty Droit à limportation nul
Sıfır vergi oranı Zero rate of duty Taux nul
Sınır gümrük idaresi Customs border post Poste frontière
Sonradan kontrol Post-clearance examination /post-release control Contrôle a posteriori
Spesifikasyon belgesi Certificate of specification Certificat de spécification technique
Standart değişim sistemi Standard exchange system Système des échanges standard

Genel Terimler

 • ARMATÖR : Gemi sahibi, taşıyıcı.

 • ACENTE : Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş.

 • NVOCC : “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan).

 • CO-LOADER: Diğer forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan.

 • FORWARDER : Karayolu,havayolu,denizyolu,

  demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren, aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma.

 • BILL OF LADING(B/L) : Denizyolu konşimentosu.

 • a.Master B/L (Ana konşimento)

 • b.House B/L (Ara konşimento)

 • CHARTER TAŞIMA : Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır.

 • CHARTER PARTY : Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir.

 • BULK YÜKLEME : Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme.

 • BROKER : Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan, komisyoncu.

 • RO-RO TAŞIMACILIĞI : Araç, treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık.

Yükleme Boşaltma Terimleri

 • FREE IN (FI) : Limandaki yükleme masrafı.
 • FREE OUT (FO): Limandaki boşaltma masrafı.
 • LINER IN (LI) : Yükleme masrafının armatöre ait olması.
 • LINER OUT (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması.
 • STUFFING : İstifleme, yükü konteynere yerleştirme.
 • UNSTUFFING : Konteynerin içini boşaltma.
 • STEVEDORING : Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti.

Liman Terimleri

 • STORAGE : Limanda depolama/ardiye.
 • DEMURAJ : Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması.
 • FREE TIME : Serbest süre. Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.
 • THC : (Terminal Handling Fee): Limandaki elleçleme ücreti.
 • GEÇİCİ KABUL : Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.

Navlun ile İlgili Terimler

  • CAF: (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaları navluna dahil edilmesi.
  • BAF : (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi.
  • PRİMAJ : Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret.
  • WAR RISK SURCHARGE (WRS) : Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret.
  • HIGH CUBE SURCHARGE : High Cube konteyner için alınan ilave ücret.
  • IMCO CHARGE : Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret.
 • Konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlardaki yetkili mercilerce tasdik edilmiş olan yük beyannamelerdir. Bu belgeler mahallindeki Türkiye Konsolosluklarına ilgilerce tasdik ettirilir. Manifestolarda eşyanın cinsi, kapların adedi, nevi markası, numarası ve gayrisafi ağırlığı ile konşimento veya yük senetlerini numaraları ve milletlerarası anlaşmalar ve gelenekler de göz önünde tutulmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığının tespit edeceği diğer bilgiler gösterilir. (Gümrük ve dış ticaret terimleri sözlüğü-1999)
 • Gemiye veya yüke, kendi yıpranmalarından, buz, sis  gibi doğa olaylarından, mürettebatın eylemlerinden veya savaş halinde uluslararası deniz ticaret hukukunun içerdiği özel kuralların ihlal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan maddi hasarlar ve olağanüstü giderler.(Gümrük ve dış ticaret terimleri sözlüğü-1999)
 • Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade eder. (G.K. 3/17 maddesi)
 • Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini anlamına gelir.(G.Y. 3/I maddesi)
 • Eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak kullanılan bir yazılımdır.(Gümrük Web sayfası/modernizasyon projesi/BİLGE yazılımı)
 • Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımını ifade eder. (G.Y. 3/İ maddesi)
 • Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. (G.K. 3/22 maddesi)
 • Her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder. (G.K. 3/23 maddesi)
 • Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirime denir. (G.K. 3/18 maddesi )
 1. a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,

b) Bir serbest bölgeye girmesini,

c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını,

d) İmhasını,

e) Gümrüğe terk edilmesini;

ifade eder. (G.K. 3/14 maddesi )

 • Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini ifade eder. (G.K. 3/19 maddesi)

[tb<12]Eşyanın gümrük muayene memurları veya muayeneye yetkili diğer görevliler tarafından fiziksel özelliklerine göre yapılan muayenesidir (Gümrük ve Dış ticaret terimleri sözlüğü-1999).

[tb13]Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergileri, dahilde işleme rejimi kapsamında geri verilir. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına geri ödeme sistemi denir. (4458 G.K. madde 108-2)

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına denir. (G.K. 3/16 maddesi)

gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın muayenesini, belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesini ifade eder. (G.K. 3/13 maddesi )

Gümrük birliklerinde, birliğe üye olmayan ülkelerden gelen eşyaya uygulanan ortak tarifedir. (gümrük terimleri sözlüğü-TDK)

gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri ifade eder. (G.K. 3/12 maddesi )

[tb18]Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ifade eder. ( G.K. 3/2 maddesi)

Eşyanın giriş, çıkış, aktarma, transit ve diğer Gümrük işlemlerini sahipleri adına, GümrükKanununun  uygulanmasında vekilleri sayılarak kovalayan ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tescil edilerek kendilerine fotoğraaflı bir kimlik belgesi verilen serbest meslek sahipleridir. Detaylı bilgi için Gümrük Kanununun 225-230 maddelerine bakınız.
a) Serbest dolaşıma giriş rejimini,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimini,
d) Dahilde işleme rejimini,
e) Gümrük kontrolü altında işleme rejimini,
f) Geçici ithalat rejimini,
g) Hariçte işleme rejimini,
h) İhracat rejimini ifade eder. (G.K. 3/15 maddesi)

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu ifade eder. (G.K. 3/7 maddesi)

Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder. (G.K. 3/8 maddesi )

[tb23]GİMOP Projesi çerçevesinde, Türkiye genelinde tüm gümrük idarelerinde operasyonel olarak girilen ithalat, ihracat, transit ve kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgilerin Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde merkezde oluşturulan bir veri tabanında toplanarak, karar vericilere bilginin hızlı ve sağlıklı iletilmesini sağlayan sisteme denir. (Gümrük Web sayfası/Modernizasyon projesi/Veri ambarı)

[tb24]- Eşyanın ihracatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükleri,

Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ihracat vergilerini ifade eder. (G.K. 3/10 maddesi)

[tb25]Işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir (Gümrük Kanununun 108/4 maddesi)

[tb26]“İşleme faaliyetleri” deyimi ;

a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,

b) Eşyanın işlenmesi,

c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,

d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması, anlamına gelir. (4458 sayılı G.K. 108/3 maddesi)

[tb27]- Eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri,

– Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini ifade eder. (G.K. 3/9 maddesi )

[tb28]Kendisine bir izin verilen kişiyi ifade eder. (G.K. 3/21 maddesi)

[tb29]Gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi ifade eder. (G.K. 3/20 maddesi)